Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Stiahnite si všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF (56,2 KB).

V týchto všeobecných obchodných podmienkach (VOP) „Dodávateľ“ znamená ABC Food Machinery spol. s.r.o.; „Objednávateľ“ a/alebo „Zákazník“ znamená osobu, firmu, spoločnosť, ktorá zadala objednávku; „Zmluva“ znamená písomnú dohodu (vrátane týchto VOP) uzavretú medzi objednávateľom a dodávateľom na dodanie tovaru, diela a/alebo zabezpečenie servisu; „Obchodný zákonník“ znamená slovenský Obchodný zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení; „Občiansky zákonník“ znamená slovenský Občiansky zákonník, zákon č. 99/1963 Zb. v platnom znení; „Zákon o zákonnej zodpovednosti za produkt“ znamená slovenský zákon o škodách spôsobených chybným tovarom, zákon č.294/1999 Zb. v platnom znení; „Zákon o ochrane údajov“ znamená slovenský Zákon o ochrane osobných údajov, zákon č. 428/2002 Zb. v platnom znení.

1. Všeobecné

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky dodávateľove konzultácie, ponuky, dodávky a služby a všetky súčasné a budúce právne vzťahy medzi Dodávateľom a jeho Zákazníkom. Obchodné podmienky Zákazníka, ktoré nie sú úplne alebo čiastočne zhodné s VOP alebo všeobecnými právnymi predpismi, sú týmto výslovne nesúhlasné. Takéto obchodné podmienky Zákazníka sa nestanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy ani vtedy, keď Dodávateľ vykoná službu so znalosťou daných predpisov v opačnom zmysle. VOP platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď sa výslovne znova nedohodnú, pokiaľ ich Zákazník poznal alebo mal poznať na základe predchádzajúceho obchodného vzťahu.
 2. Ústne dodatočné dohody odvodené od VOP nie sú relevantné. Dohody, čiastočne s predstaviteľmi Dodávateľa, odchyľujúce sa od VOP Dodávateľa v individuálnych prípadoch, sa musia vykonať len písomne a sú záväzné len po písomnom súhlase štatutárneho predstaviteľa Dodávateľa.

2. Ponuka a uzatvorenie Zmluvy

 1. Zmluvy sa uzatvárajú len v súlade s Dodávateľom písomne potvrdenou objednávkou a jej prevzatím Zákazníkom. Reklamné materiály Dodávateľa a informácie tam uvedené nie sú právne záväzné.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje nárok a autorské právo na údaje, nákresy a kalkulácie ako aj iné dokumenty aj v elektronickej forme. Toto platí aj pre také písomné podklady, ktoré sú označené ako dôverné. Pred ich postúpením tretím osobám si Zákazník musí vyžiadať písomný súhlas od Dodávateľa.
 3. Povaha predmetu zmluvy je popísaná výlučne v ponuke Dodávateľa, jeho potvrdení objednávky a k tomu patriacim dokumentom.

3. Dodávky a dodacie lehoty

 1. Dodávateľ nemôže byť braný na zodpovednosť za omeškania, ak Zákazník nesplnil alebo nesplnil na čas svoje záväzky, obzvlášť postarať sa o úradné povolenia, realizačné plány, podklady pre špecifikáciu predmetu zmluvy, vyjasnenie všetkých technických detailov a preddavky.
 2. Ak sa po uzatvorení Zmluvy objavia náznaky, že je ohrozená spôsobilosť Zákazníka, napr. omeškanie platby, zastavenie platby, žiadosť o začatie konania vo veci insolventnosti, hnuteľná zástava bežných aktív, nevýhodné informácie zo strany bankovej alebo úverovej inštitúcie, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť služby a odstúpiť od Zmluvy a/alebo nárokovať si náhradu škôd po neúspešnom stanovení termínu poskytnutia istiny vo forme priamej vykonateľnej bankovej záruky, bankovej garancie alebo preddavku. Stanovenie termínu odpadá, keď je ohrozenie spôsobilosti Zákazníka zrejmé.
 3. Dodacie lehoty potvrdené Dodávateľom sú nezáväzné termíny odoslania. V prípade deliteľných dodávok má Dodávateľ oprávnenie na čiastkové dodávky a v prípade príslušného informovania aj na predčasné dodávky.
 4. Omeškania, vyplývajúce z odsúhlaseného meškania vykonanej práce v dohodnutom dátume na strane Zákazníka, majú byť oznámené Dodávateľovi najneskôr do piatich (5) dní pred dohodnutým dátum. Nároky na vrátenie zásielky zostávajú nedotknuté.
 5. Pokiaľ okolnosti, ktoré neboli spôsobené Dodávateľom, komplikujú, oneskorujú alebo robia splnenie objednávok nemožným, je Dodávateľ oprávnený posunúť dodávku, resp. čiastkovú dodávku alebo zvyšnú dodávku o dobu, ktorá je zhodná s dobou prekážok alebo úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby bol v omeškaní s danou dodávkou. Nespôsobené Dodávateľom sú, vrátane ale neobmedzene, úradné zásahy, prevádzkové poruchy, štrajk, výluky, prerušenie práce spôsobené politickými a hospodárskymi pomermi, nedostatok základných surovín, nedostatok materiálu, problémy so zásobovaním energiou, prerušenie dopravy spôsobené zátarasami alebo neodvrátiteľné udalosti, ktoré ovplyvňujú Dodávateľa alebo jeho subdodávateľov.
 6. Zákazník môže stanoviť dodatočnú lehotu dodávky len vtedy, keď bol dohodnutý termín dodania prekročený o viac ako štrnásť (14) dní. Táto dodatočná lehota musí byť primeraná a musí byť najmenej dvadsaťosem (28) dní. Po zbytočnom uplynutí dodatočnej lehoty je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

4. Ceny a platobné podmienky

 1. Ceny Dodávateľa za dodávky platia „ex Works“ EXW podľa Incoterms 2000, bez zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Ak sa po uzatvorení Zmluvy vyskytnú zmeny výpočtov vyplývajúce z vyšších nákladov za práce a materiál, nárastom zákonom stanovenej DPH alebo inými okolnosťami, obzvlášť technicky podmienené zmeny v kalkulácii, je Dodávateľ oprávnený zvýšiť cenu v Zmluve v primeranej percentuálnej hodnote voči nastaným zmenám v základných kalkuláciách.
 3. Faktúry sú splatné v dohodnutej mene bez zrážok štrnásť (14) dní od dátumu fakturácie ak nie je v ponuke alebo zmluve dohodnuté inak.
 4. Platby sú vykonané, keď je suma náležite pripísaná na bankový účet Dodávateľa a Dodávateľ ňou môže s konečnou platnosťou disponovať. Skonto a zmenkové poplatky sú v každom prípade na účet Zákazníka. Ak je dohodnutá platba zmenkou, tak doba zmenky by nemala presiahnuť deväťdesiat (90) dní od dátumu fakturácie.
 5. Čiastkové dodávky sú zúčtované okamžite a každá z nich je splatná samostatne, nezávisle od ukončenia celkovej dodávky.

5. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predmet kúpy až po príjem všetkých platieb vyplývajúcich zo Zmluvy. Ak Zákazník koná v rozpore so Zmluvou, obzvlášť v prípade omeškania platby, vyhradzuje si Dodávateľ právo na stiahnutie a/alebo ponechanie si predmetu kúpy. V prípade stiahnutia objektu kúpy Dodávateľ neodstupuje od Zmluvy, pokiaľ to Dodávateľ výslovne písomne nedeklaroval. V prípade zhabania objektu kúpy zo strany Dodávateľa to vždy znamená zrušenie Zmluvy. Po stiahnutí objektu kúpy je Dodávateľ oprávnený na jeho ďalší predaj. Výnos je odčítaný od záväzkov – po stiahnutí primeraných manipulačných poplatkov – kupujúceho.
 2. Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s objektom kúpy šetrne; obzvlášť sa zaväzuje poistiť ho na vlastné náklady v cene nového tovaru proti poškodeniu vodou, ohňom a krádeži. Ak sú potrebné údržbové a inšpekčné práce, musí ich zákazník vykonať včas na vlastné náklady.
 3. V prípade zhabania alebo iných zásahov treťou stranou musí o tom Zákazník bezodkladne písomne informovať Dodávateľa, aby mohol vzniesť námietku podľa § 79 Občianskeho zákonníka.
 4. Zákazník nie je oprávnený ľubovoľne disponovať s objektom kúpy, pokiaľ zákazník nenadobudne vlastníctvo objektu kúpy, za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto VOP. Pokiaľ Zákazník nenadobudne vlastníctvo objektu kúpy, musí byť objekt kúpy viditeľne označený ako „Vlastníctvo ABC Food Machinery spol. s.r.o.“. Ak by Zákazník porušil toto ustanovenie a tretia strana by nadobudla vlastníctvo objektu kúpy podľa odseku 446 Obchodného zákonníka, Zákazník je povinný zverejniť a predložiť Dodávateľovi všetky dokumenty, podľa ktorých nadobudla tretia strana vlastníctvo objektu kúpy a previesť všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Zákazníka z týchto dokumentov uzatvorených s treťou stranou, vrátane čiastočného prevodu práv a povinností, ak je to požadované Dodávateľom. Záväzky Zákazníka voči Dodávateľovi zostávajú nedotknuté.
 5. Spracovanie alebo transformáciu objektu kúpy vždy vykonáva Dodávateľ. Ak sa objekt kúpy spracuje s inými predmetmi, ktoré nevlastní Dodávateľ, tak Dodávateľ nadobúda spoluvlastníctvo nových vecí úmerne voči hodnote objektu kúpy (výsledná suma fakturácie, vrátane DPH) iných spracovaných predmetov v čase spracovania. Vyššie uvedené tiež platí aj pre veci, ktoré vznikli spracovaním.
 6. Ak sa objekt kúpy neoddeliteľne zlúči s predmetmi, ktoré nevlastní Dodávateľ, Dodávateľ nadobúda spoluvlastníctvo zahŕňajúce nové veci úmerne hodnote objektu kúpy (výsledná suma fakturácie, vrátane DPH) voči i

NAPÍŠTE NÁM

+421 2 4363 6931 / abc@abcfood.sk